Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Къде се намира седалището на Европейския парламент?

Страсбург

Брюксел

Париж

Лондон

2. За коя страна се отнася следната характеристика: „ Държавният сектор в икономиката е с висок дял, особено във въгледобива, металургията, производството на електроенергия от АЕЦ и др.”

Япония

Франция

Испания

Норвегия

3. Производството на битова електроника с марките “Сони”, “Хитачи” и “Шарп” е на:

Германия

Япония

Южна Корея

САЩ

4. Количествените и качествени изменения на политическата карта на света са довели до нейния съвременен облик. Кое от посочените изменения е количествено?

Смяна на обществено-икономическа формация

Териториални придобивки или загуби по време на войни

Въвеждане на нови форми на държавно устройство

Придобиване на политически суверенитет на дадена страна

5. Варовиците, доломитите и глините са скали принадлежащи към групата на:

ефузивните скали

метаморфните скали

утаечните скали

интрузивните скали

6. Коя държава в света е с най-голям морски флот?

Гърция

Либерия

САЩ

Япония

7. За коя от посочените страни се отнася полово-възрастовата пирамида от фигурата?

Япония

Мексико

Русия

Германия

8. Населението в подтрудоспособна възраст е с най-голям относителен дял в региона на?

Централна Европа

Източна Европа

Южна Азия

Австралия

9. Коя от изброените държави НЕ граничи с Австрия?

Италия

Хърватия

Словения

Словакия

10. Географската наука изучава взаимодействието между:

природа – население (общество) - стопанство

природа – политическа организация – държавно управление

природа – общество - туризъм

селища – транспорт – държавно управление

11. За кой почвен тип в България се отнася характеристиката? „Азонални почви, образувани по речните тераси в условията на постоянно овлажнение.

хумусно-карбонатни

алувиално-ливадни

планинско-ливадни

кафяви горски

12. На границата на България с република Сърбия се намират ГКПП:

Кула-Зайчар, Калотина-Димитровград

Малко Търново-Лозенград, Капитан Андреево-Капъкуле

Златарево-Струмица, Брегово-Неготин

Гюешево-Крива Паланка, Олтоманци-Босилеград

13. Коя от изброените държавни граници на България е най-дълга?

със Сърбия

с Гърция

с Румъния

с Турция

14. С влиянието на кой фактор се обяснява установяването на мелничарската промишленост в София?

природногеографски

суровинен

административен

потребителски

15. Кой от изброените показатели НЕ характеризира структурата на населението?

по възраст

по брачност

по населени места

по прираст

16. Кой подотрасъл НЕ е част от леката промишленост?

кожаро - кожухарска

фармацевтична

текстилна и трикотажна

шивашка

17. В обогатителните комбинати “Елаците”и “Асарел” се обогатяват:

железни руди

медни руди

оловно-цинкови руди

манганови руди

18. Кой тип почви се срещат в Южна България до 800 м.н.в., в условията на преходноконтинентален и континентално–средиземноморски климат, под естествена широколистна горска растителност? Подходящи са за отглеждане главно на зърнени култури, лозя, тютюн и др:

канелени горски почви

сиви горски почви

кафяви горски почви

алувиално–ливадни почви

19. Град Кнежа се намира в :

област Враца

област Ловеч

област Плевен

област Монтана

20. На коя граница се намира ГКПП Малко Търново?

българо – румънската

българо – турската

българо – гръцката

българо – македонската

21. Кой почвен тип се отнася към височинно зонираните?

черноземи

сиви горски

канелени горски

кафяви горски

22. Промищлеността за строителни материали не включва:

Производство на стоманобетонни конструкции

Производство на соди

Циментова промишленост

Керамична промишленост

23. Най-големите центрове на обувната промишленост са:

Монтана, Стара Загора, Хасково

Добрич, Ловеч, Елхово

Габрово, Пловдив, Пещера

Сливен, Троян, Перник

24. Кой от посочените европейски коридори свързва Адриатическо с Черно море?

№ 7

№ 9

№ 8

№ 4

25. В близост до кой от посочените градове се намира Бачковският манастир?

Стара Загора

Смолян

Монтана

Асеновград

26. През коя от посочените котловини тече река Места?

Кюстендилска

Сливенска

Севлиевска

Разложка

27. Кои от селищата се намират в Южния централен район?

Велинград, Брезово, Доспат, Асеновград

Чирпан, Димитровград, Кърджали, Раднево

Нова Загора, Елхово, Айтос, Шивачево

Меричлери, Кермен, Николаево, Гълъбово

28. Най-голямото находище на кафяви въглища в България е разположено на територията на:

Пернишка област

Кюстендилска област

Софийска област

Благоевградска област

29. Кой почвен тип се включва в планинската почвена област?

кафяви горски почви

сиви горски почви

канелени горски почви

жълтоземни почви

30. Брикетите са продукция на:

въгледобив и енергетика

рудодобив и металургия

промишленост за строителни материали

нефтодобив и химическа промишленост

31. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на страната, отговаряща на следното описание! „Разположена е в Южна Африка и е икономически най-развита в региона. Нейната територия има големи запаси на злато и въглища. Най-големият град на страната е Йоханесбург.”

32. За коя страна се отнася следната характеристика: „Страната е разположена на полуостров. Значителна част е заета от пустини. Една от най – големите производителки на нефт в света. На територията й се намира свещеният град на мюсюлманите – Мека.”

33. Изчислете средната денонощна температура, ако измерените стойности са: в 7.00 часа +10 градуса С; в 14.00 часа +20 градуса С; в 21.00 часа +13 градуса С

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете за кой икономически район се отнася следната географска характеристика: „Районът обхваща около 18% от територията на страната, включва 5 области и в него се намират 30% от иглолистните гори в България”

35. Дионисополис и Карвуна, са старите имена на град

36. За кой местен вятър се отнася характеристиката? ”Топъл, сух и силен вятър, духащ по северните подножия на планините Родопи, Витоша и др.”

37. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 напишете имената на съответните държави

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете имената на реките, срещу номера от 6 до 10 вкл. напишете имената на езерата и срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете имената на язовирите, отбелязани на картата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.