Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Висящите долини са резултат от:

глациални процеси

дефлационни процеси

ерозионни процеси

денудационни процеси

2. Естественото възпроизводство на населението бива:

разширено, сложно, стеснено

стеснено, просто,сложно

просто, стеснено, разширено

разширено, просто, сложно

3. Енергиен баланс наричаме:

разликата между произведената и потребената енергия

разликата между вноса и износа на енергия

разликата между произведената и потребената електроенергия

нито едно от посочените

4. Суровинната база на черната металургия включва:

оловно-цинкова руда

медна руда

манганова руда

уранова руда

5. Глобалното затопляне на климата се дължи на:

увеличеното количество на озон в атмосферата

повишената земетръсна дейност

повишената вулканична дейност

увеличеното количество на въглеродния диоксид

6. Коя от изброените балкански държави има най-малък излаз на Адриатическо море?

Словения

Хърватска

Босна и Херцеговина

Черна гора

7. Кой град в Европа е сравняван и много често наричан “Венеция” поради приликата си с италианския град?

Будапеща

Виена

Амстердам

Лондон

8. Коя от посочените страни е едновременно членка на ООН, ЕС, НАТО и ЧИС (Черноморско икономическо сътрудничество)?

Украйна

Турция

Румъния

Германия

9. Разрушеният и пренасян от реките материал се нарича:

алувий

делувий

нанос

денудация

10. Най-голям дял от населението в силно развитите страни е заето в:

добивните отрасли

аграрното стопанство

обработващите отрасли

обслужващата сфера

11. В коя климатична област е измерена абсолютната минимална температура /-38,30С/ за България?

Планинска

Преходноконтинентална

Континентално-средиземнорска

Умереноконтинентална

12. Предприятиенто "Флавия", произвеждащо дамски обувки се намира в:

Пловдив

София

Пещера

Габрово

13. В южните и югоизточни части на България максималното количество валежи е през есента и зимата, а минималното - през лятото. Причината е:

атмосферната циркулация

географската ширина

надморската височина

слънчевата радиация

14. Най-голямото находище на кафяви въглища в България е разположено на територията на:

Пернишка област

Кюстендилска област

Софийска област

Благоевградска област

15. Върху вида и разпределението на растителността в България НЕ влияе:

зоналното изменение на почвите

преходното природно-географско положение

разположението на Стара планина в централните части на страната

възрастта на скалите

16. На Северозападния раѝон се падат 100% от производството на:

зеленчукови консерви

копринени тъкани

цимент

електроенергия от АЕЦ

17. Кой от посочените градове е основан от римляните?

Несебър

Бургас

Русе

Сандански

18. За кой от градовете е характерно производството на ж.п. вагони, кабели,горива, брашно и пиво?

Севлиево

Сливен

Ботевград

Бургас

19. Кои реки се вливат директно в Черно море?

Осъм, Вит, Янтра

Арда, Места, Струма

Камчия, Резовска, Ропотамо

Тунджа, Въча, Огоста

20. Коя от посочените реки, НЕ се намира в Северна България?

Арчар

Суха река

Вит

Тополница

21. Черната мура е ендемит, който расте само в планините:

Рила и Пирин

Пирин и Славянка

Рила и Родопи

Родопи и Славянка

22. Езерата в България се различават по произход (начин на образуване). Кое от изброените езера е излишно?

Рабишко езеро

Дуранкулашко езеро

Купенско езеро

Скаленско езеро

23. В коя от групите селищата са центрове на цветната металургия?

Перник, Пазарджик, Ихтиман,

Бургас, София, Смолян,

Видин, Велико Търново, Варна,

Пирдоп, Пловдив, Кърджали

24. Кой от еврокоридорите Не минава през Югозападния район?

№ 4

№ 8

№ 10

№ 7

25. Граничният контролно-пропусквателен пункт „Олтоманци” е разположен на:

българо-македонската граница

българо-сръбската граница

българо-гръцката граница

българо-румънската граница

26. Кои гори заемат значителни площи в Западна и Централна Стара планина, между 1000 и 1500 м н. в.?

букови

дъбови

габърови

борови

27. Върховете Вишеград и Гоцев връх са съответно най-високите в планините:

Сакар и Славянка

Влахина и Огражден

Малешевска и Странджа

Беласица и Осоговска

28. Градовете Мездра, Лом, Плевен имат обща специализация в производството на:

консерви

пиво

захар

месни изделия

29. В коя от групите е включен отрасъл, който НЕ се отнася към вторичния сектор?

килимарство, млекопреработване, мелничарска промишленост,

текстилна промишленост, винопроизводство, търговия,

трикотажна, дървопреработване, строителство,

машиностроене, химическа промишленост, пивоварна.

30. След Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година, площта на страната е:

63 хил.кв.км.

103 хил кв.км.

110 хил кв.км.

97 хилкв.км.

31. Биволовъдството е характерно за поречието на реките:

32. В правоъгълника за свободните отговори напишете пропуснатият термин: „Свободните икономически зони са част от територията на дадена страна (или град) с благоприятно...............- ................... положение , специален данъчен и облекчен митнически режим.”

33. В правоъгълника на свободните отговори напишете кой вид стопанство възниква и се развива при робовладелския и феодален строй и се характеризира с елементарна размяна на продукти?

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете кой регион в страната е втори по площ, първи по брой население и по произведен брутен вътрешен продукт?

35. Дионисополис и Карвуна, са старите имена на град

36. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на находището, за което се отнася следното описание: „В находището се добиват черни въглища. Разположено е в Централна Стара планина между градовете Трявна, Сливен и Твърдица. Въглищните пластове са тънки и на голяма дълбочина.”

37. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. напишете името на държавата на Балканския полуостров, означена на картата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 15 вкл. напишете имената на отбелязаните на картосхемата ж.п. гари.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.