Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Кое от посочените е качествено изменение на политическата карта на света?

присъединяване на новооткрити земи

обединяване или разпадане на държави

образуване на междудържавни съюзи и организации

доброволни отстъпки на територии между страни

2. В коя група страни аграрното стопанство формира 60 -70% от БВП?

страните от Източна Европа – Беларус, Латвия, Молдова

страните от Южна Америка – Бразилия, Аржентина, Чили

страните от Северна Америка – Канада, САЩ, Мексико

страните от Африка – Етиопия, Судан, Нигер

3. Целта на международната организация ЮНЕСКО е решаване въпросите на:

здравеопазването

мира и сигурността в света

образованието, науката и културата

изхранването на населението

4. Генното инженерство, като част от научно- техническия прогрес създава:

нови модели двигатели с вътрешно горене

нови породи животни

нови напоителни системи

нови оранжерийни конструкции

5. За кой тип зоналност се отнася написаното? «Проявява се предимно в равнините като изменение на природните компоненти по географска ширина.»

хоризонтална зоналност

вертикална зоналност

азоналност

дълбочинна зоналност

6. Най-големият по територия мегалополис в света е:

Токайдо

Лондон-Ливърпул

Босваш

Рейнски

7. Кое от следните твърдения за стопанството на Европа НЕ е вярно?

неравномерно териториално разположение на производството

развити са всички видове транспорт

развитие на животновъдството около големите градове

най – големите промишлени предприятия са съсредоточени в Северна Европа

8. Балканският полуостров е отделен от Апенинския полуостров чрез:

Тиренско море и Лигурско море

Черно море и Азовско море

Адриатическо море и Йонийско море

Егейско море и Мраморно море

9. Каква е същността на географската закономерност “широчинна зоналност”?

закономерно изменение на природните компоненти

закономерно изменение на природата във височина

закономерно изменение на природните компоненти от Екватора към полюсите

закономерно изменение на водите, почвите и растителността

10. Като неблагоприятно климатично явление окачествяваме:

относителна влажност на въздуха

високо налягане

абсолютна влажност на въздуха

обледявания и поледици

11. В кой социално-икономически район се намира природният феномен Побитите камъни?

Северозападен

Северен централен

Североизточен

Южен централен

12. Между коя двойка градове НЯМА изградена фериботна връзка?

Тутракан-Олтеница

Свищов-Зимнич

Силистра-Кълъраш

Оряхово-Бекет

13. В коя от посочените котловини НЯМА смолници?

Карнобатска

Софийска

Санданско- Петричка

Айтоска

14. Най-голям процент от територията на България се пада на земите, разположени:

от 0 до 200 м.н.в.

от 200 м.н.в. до 600 м.н.в.

от 600 м.н.в. до 1000 м.н.в.

над 1000 м.н.в.

15. Кой от отраслите НЕ се отнася към вторичния сектор ?

дърводобив

преработка на дървесина

производство на целулоза и хартия

производство на мебели

16. Коя планина се включва в Завалско-Планската планинска верига?

Верила

Земенска

Люлин

Милевска

17. При коя от двойките географски обект – местоположение има несъответствие?

Самоковска котловина – долина на р. Искър

Казанлъшка котловина – долина на р. Тунджа

Разложка котловина – долина на р. Места

Гоцеделчевска котловина – долина на р. Струма

18. Северозападният социално-икономически район има граници с:

два социално-икономически района и една държавна граница

четири социално-икономически района и две държавни граници

два социално-икономически района и две държавна граница

три социално-икономически района и две държавни граници

19. Посочете отговора, при който социално-икономическите райони имат по четири административни области:

Северозападен и Североизточен

Северен централен и Югозападен

Североизточен и Югоизточен

Южен централен и Югоизточен

20. Кой от градовете е областен център?

Асеновград

Казанлък

Кърджали

Дупница

21. Между кои два града е изграден етиленопровод?

Бургас и Девня

София и Перник

Пловдив и Асеновград

Ямбол и Сливен

22. Кое е грешното твърдение?

средната гъстота на населението в България намалява

броят на сключените бракове на 1 000 души от населението се увеличава

населението на България е с влошена възрастова структура

в България преобладават жените поради по-голямата продължителност на живота им

23. Коя от посочените ж. п. линии Не е вярна?

Русе- Стара Загора- Димитровград- Кърджали

Видин- Бойчиновци- Мездра- София

София- Карлово- Сливен- Карнобат

София- Пловдив- Смолян- Кърджали

24. За кой район на България е характерно развитието на коневъдството?

Пловдивско

Шуменско

Сливенско

Пернишко

25. Кой от посочените обекти се намира в Източна Стара планина?

Деветашка планина

Глава Панега

Вонеща вода

Котленска планина

26. В находището Мартиново (област Монтана) има залежи на:

медни руди

железни руди

оловно-цинкови руди

манганови руди

27. В коя от изброените области НЕ е изграден ГКПП?

Благоевградска

Софийска

Пазарджишка

Бургаска

28. Коя автомагистрала свързва София с Пловдив?

„Хемус”

„Марица”

„Тракия”

„Черно море”

29. Границата на коя съседна на България държава се простира от връх Тумба до връх Китка?

Сърбия

Македония

Гърция

Турция

30. Кои от изброените административни области имат обща граница:

Кюстендилска и Пазарджишка

Габровска и Търговишка

Великотърновска и Старозагорска

Ямболска и Шуменска

31. България попада в Източно Европейския часови пояс. Определете колко ще бъде часът в Париж, ако в София е 8 ч. сутринта?

32. Съвкупността от близко разположени селища, с общи икономически, транспортни, културни и други връзки се нарича:

33. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на страната, отговаряща на следното описание! „Разположена е в Южна Африка и е икономически най-развита в региона. Нейната територия има големи запаси на злато и въглища. Най-големият град на страната е Йоханесбург.”

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете за кой почвен тип се отнася следната характеристика? „Почвите се образуват върху льосова скална основа, в условията на умереноконтинентален климат и при наличието на степна и горска растителност.”

35. В полето за свободните отговори напишете наименованието на природногеографската област, за която се отнася следното описание: “Разположена е южно от Мизийската плоча. В миналото е била дълбоководен басейн с продължителна седиментационна дейност в източните части и с прояви на активен магматизъм в западните. Полезните изкопаеми са със седиментен и магматичен произход. Преобладават гънковите структури. В съвременния релеф има две ясно изразени морфографски единици.”

36. За кой град се отнася следното описание: Образуван от сливане на кварталите Устово и Райково; разположен в Родопите; изходен пункт за спелеоложки туризъм; там се намира една от най-големите обсерватории у нас.

37. На картосхемата с номера от 1 до 10 са обозначени 10 държави в Азия. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. запишете името на съответната държава:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България планина, срещу номера от 6 до 10 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България река, а срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете името на отбелязания на картата на България областен град.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.